10 februari 2015

Gods natuur/karakter en Zijn voornemens voor ons

In deze studie Bijbelteksten over Gods natuur/karakter en over zijn voornemens/intenties richting ons. Lees ze door en laat je inspireren!

Scriptures about God’s nature and character:

– Proverbs 15:3
De ogen van de Heer zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog.

– Jeremiah 23:24
Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? Spreekt de Heer. Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? Spreekt de Heer.

– Psalm 139: 7-8
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?

– Malachi 3:6
Ik, de Heer, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob

– Psalm 100:3-5
Erken het: de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs Zijn naam: De Heer is goed, Zijn liefde duurt eeuwig, Zijn trouw van geslacht op geslacht.

– 1 John 4:15-16
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

– Exodus 34:6-7
De Heer ging voor hem langs en riep uit: ‘De Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat!

– 1 John 4:8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde

– John 3:16
Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

– Psalm 119:68
U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in uw wetten.

– Romans 5:8
Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

– Ephesians 1:4
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.

– 2 Timothy 2:11-13
Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

– Psalm 33:5
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

– Titus 3:5
Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest.

– Romans 9:16
Alles hangt dus af van God en Zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.

– Ephesians 2:8-9
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.


Scriptures about God’s intention towards us:
– John 10:10
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

– Ephesians 1: 1-6 (MSG)
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen, die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn en Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.

– Joshua 1:8
Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.

 – Psalm 35:27
‘Groot is de Heer, vrede wil Hij voor Zijn dienaar’

– Psalm 37: 4
Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.

– Jeremiah 29:11
Mijn plan met jullie staat vast –spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

– Ephesians 3:20
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneiding veel meer te doen dan wij vragen of denken.

– Romans 8:28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

– Psalm 1:1-3
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet , dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

– Psalm 103:2-5
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

– Romans 5:17
Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

 

Terug