10 februari 2015

De kracht van Het Woord

Hoe zie jij/ik de Bijbel? Is het een saai boek met verhalen? Hoe vaak spenderen we tijd om in Zijn Woord te lezen?
Wij geloven dat de Bijbel door God aan ons is gegeven, dat het Gods woord is! Wij geloven dat de Bijbel leeft en krachtig is (Hebr. 4:12), ook vandaag de dag! Een paar inspirerende teksten over Het Woord

Lees de onderstaande teksten door en beantwoord de volgende vragen:

– Wat zegt deze tekst over het onderwerp: het woord van God?

– Wat zegt dit over God (Zijn karakter, Zijn verlangen voor ons)?

– Welk appel doet dit op mij?

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Hebreeën 4:12 

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
2 Timoteüs 3:16-17 

Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden
Efeze 6:17

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend.
Jesaja 55:11

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen
Jakobus 1:22

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen
Psalm 18:31

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden
Efeze 5:25

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Jesaja 40:8

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Op God, wiens woord ik prijs, op God vetrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?

Psalm 56:5

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord
Psalm 119:9

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Matteüs 7:24 

Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven’.
Lukas 11:28

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Psalmen 33:4

En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
1 Petrus 2:2

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de Schrift.
Johannes 7:38

In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.
Hebreeën 1:3

U hebt Zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
Deuteronomium 8:3

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Johannes 1:1

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
Fillippenzen 2:14-16a

Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Spreuken 2:6

U was het schild dat mij redde, Uw rechterhand ondersteunde mij, Uw woord maakte mij sterk, U baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Psalmen 18:36-37

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden.
Johannes 8:31-32

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’.
Matteüs 4:4

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kolossenzen 3:16

Terug